Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NL - FR - EN

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van de website www.caf-dcf.be (of enige afgeleide daarvan) (de “Website”) zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). Door een verder bezoek aan de Website of door eender welk gebruik ervan, verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en bevestigt deze strikt na te leven. Indien de gebruiker hinder ondervindt bij het raadplegen van de Gebruiksvoorwaarden of indien de gebruiker niet akkoord gaat met de inhoud ervan, dient de gebruiker zich te onthouden van enig verder gebruik of raadpleging van de Website.

Doel en inhoud

De Website is bedoeld ter informatie en dient louter als hulpmiddel om aspecten ten aanzien van de plasmaderivaten van CAF-DCF beter te kunnen begrijpen. De inhoud van de Website is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan op geen enkele wijze als een professioneel advies gelden. Raadpleeg voor medische problemen altijd uw arts. Op geen enkele wijze is de op de Website weergegeven informatie een poging tot verkoop, dan wel in de handel brengen of enige andere transactie, van producten en/of diensten van CAF-DCF. CAF-DCF behoudt zich het recht voor om te allen tijde de inhoud, indeling, lay-out en structuur (en andere eigenschappen en aspecten) van de Website naar eigen goeddunken aan te passen.

Aansprakelijkheid

CAF-DCF beheert de Website en past ze telkens wanneer nodig aan teneinde aan de gebruikers de meest recente informatie omtrent haar diensten, producten en activiteiten te verschaffen. CAF-DCF levert inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onvolledigheden, onjuistheden of onnauwkeurigheden zich voordoen. Indien onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige informatie in voorkomend geval door toedoen van CAF-DCF op de Website zou worden gepubliceerd, zal CAF-DCF alles in het werk stellen om dit te verbeteren zodra de vergissing wordt ontdekt. Indien de gebruiker zelf onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan CAF-DCF steeds worden gecontacteerd door een e-mail te sturen naar info@caf-dcf.be.

CAF-DCF spant zich in om de Website met redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. In geval van een aanval op de Website, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de Website, zal CAF-DCF alle wettelijke middelen gebruiken die haar ter beschikking staan om de integriteit van haar Website te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde autoriteiten. CAF-DCF kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan CAF-DCF niet garanderen dat de toegang tot de Website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat CAF-DCF geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid draagt in verband met of met betrekking tot de inhoud, juistheid of volledigheid van de gegevens of informatie die beschikbaar zijn via de Website (of de aanwending of toepassing ervan). Door de Website te bezoeken aanvaardt de gebruiker om alle risico's verbonden aan het gebruik van de Website op zich te nemen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn of haar computersysteem, de software of voor het verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van informatie of die te wijten is aan een virus dat door de Website zou zijn doorgegeven of geactiveerd. CAF-DCF kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. CAF-DCF wijst tevens alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens op de Website.

Links

De Website bevat verwijzingen ("hyperlinks") naar andere websites waarover CAF-DCF geen volledige technische of inhoudelijke controle uitoefent. Hierdoor kan CAF-DCF geen garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor enig rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. De creatie van hyperlinks naar de Website dient voorafgaandelijk aan CAF-DCF te worden meegedeeld. De hyperlink mag enkel verwijzen naar de homepage van de Website, dat in een nieuw tabblad van de webbrowser wordt geopend. Deep linking is verboden.

Copyright

De Website (met inbegrip van teksten, lay-out, videobestanden, geluidsbestanddelen, grafische bestanddelen, presentatie, merken, logo’s, software, databases, de maatschappelijke naam van CAF-DCF en andere bestanddelen van deze Website) is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die exclusief toebehoren aan CAF-DCF en/of haar licentiegevers. Elke gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe de intellectuele eigendomsrechten van CAF-DCF en/of van derden te allen tijde integraal te respecteren. CAF-DCF verleent de gebruikers hierbij toestemming de inhoud die is weergegeven op de Website voor niet-commerciële privé doeleinden te gebruiken, mits inachtneming van verplichte bronvermelding overeenkomstig "maand/jaar, CAF-DCF, website www.caf-dcf.be". Behoudens schriftelijke toestemming van CAF-DCF, is het de gebruikers niet toegestaan om de inhoud van deze Website te vermenigvuldigen, te reproduceren, door te sturen, te distribueren, te verspreiden, te verkopen, te publiceren, aan te passen, te vertalen, te bewerken, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of anderszins te gebruiken voor commerciële doeleinden. Niets van de informatie weergegeven op de Website mag worden uitgelegd als de toekenning van enig recht aan de gebruiker of anderen, behoudens de verleende toestemming tot gebruik van informatie op de Website voor niet-commerciële privé doeleinden. CAF-DCF behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar intellectuele eigendomsrechten te verhinderen en/of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ingevolge deze maatregelen ten laste kan worden gelegd.

Wijzigingen

CAF-DCF behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde aan te passen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 17/02/2017.

Rechtskeuze

De Gebruiksvoorwaarden, de privacy policy en de toegang en gebruik van de Website wordt beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik van de Website gaat de gebruiker ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.


Privacy policy & cookies

CAF-DCF draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) (de “Privacywet”, zoals van tijd tot tijd van toepassing) en de bepalingen van onderhavige privacy policy. CAF-DCF behoudt zich het recht voor om haar privacy policy te allen tijde aan te passen. De privacy policy werd het laatst gewijzigd en herzien op 17/02/2017.

CAF-DCF zal via de Website persoonsgegevens verzamelen en verwerken. De persoonsgegevens van de gebruiker die worden verzameld zijn de gegevens die door de gebruiker worden meegedeeld aan CAF-DCF (daarin bijvoorbeeld begrepen: [naam, adres, e-mailadres, GSM-nummer, geslacht, geboortedatum]). De gebruiker geeft hierbij zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling.

De door de gebruiker meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet. CAF-DCF treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: [het kunnen verstrekken van de door de gebruiker gevraagde informatie, klantenadministratie, verzamelen van statistische gegevens (op anonieme basis) en het algemeen beheer van de Website]. CAF-DCF ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens.

Elke gebruiker heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van CAF-DCF. Dit inzage- en correctierecht kan rechtstreeks via de Website worden uitgeoefend of via het e-mailadres : info@caf-dcf.be. Elke gebruiker kan zich in voorkomend geval verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door CAF-DCF hiervan schriftelijk in kennis te stellen via een gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de zetel van CAF-DCF. De gebruiker heeft tevens het recht om de aanmelding van CAF-DCF in het register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (d.i. de Privacycommissie) te raadplegen.

CAF-DCF neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de gebruiker meegedeelde gegevens te waarborgen. De gebruiker erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De gebruiker erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de gebruiker zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op CAF-DCF kan worden verhaald.

Op de Website kan tevens gebruik worden gemaakt van cookies (d.i. kleine deeltjes informatie die door de browser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen). De informatie die via cookies wordt verzameld is erop gericht om de Website beter af te stemmen op de behoeften en voorkeuren van de gebruiker, statistieken omtrent het bezoek van de Website te verzamelen en om het gebruik van de Website te vergemakkelijken. CAF-DCF zal de gegevens die via cookies worden verzameld niet voor andere doeleinden gebruiken of overmaken aan derden. De gebruiker kan de toepassing van cookies weigeren of verhinderen via zijn/haar browser, maar dan zullen sommige onderdelen van de Website mogelijk niet of niet optimaal werken. De gebruiker kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van zijn/haar computer of mobiel apparaat.

CAF-DCF is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kan CAF-DCF contacteren via het e-mailadres info@caf-dcf-redcross.be.